Właścicielem sklepu internetowego HURT ESTD jest firma:

SEKTOR-S  Andrzej Czachor, Krzysztof Kochanowicz spółka cywilna  zarejestrowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kolbuszowa 


INFORMAJE  OGÓLNE.


1. Sklep internetowy HURT ESTD.pl  znajdujący się na stronie internetowej HURT ESTD.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu zgodnie z niniejszym regulaminem wyłącznie klientom będącym podmiotami gospodarczymi.

Poniższe punkty Regulaminu sklepu hurtowego mają zastosowanie wyłącznie względem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą kupujących towary Sklepu w celu dalszej ich odsprzedaży, a jednocześnie nie są konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego, zwanych dalej Kontrahentem.

Sklep zastrzega sobie możliwość dokonania weryfikacji spełnienia warunku określonego w ust. 2 poprzez zawnioskowanie od Kontrahenta odpowiednich dokumentów lub informacji, tj. numer NIP, PESEL, decyzja w sprawie nadania numeru REGON, numer KRS lub innych, jeśli okaże się to w danym przypadku niezbędne.

Propozycja sklepu internetowego hurt.estd.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a więc złożenie zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

Treść umowy kształtują przepisy kodeksu cywilnego, o ile postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 61 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, c. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli. Celem zapewnienia użytkownikom pełnego bezpieczeństwa korzystania z naszego sklepu, proponujemy używanie najnowszych/zaktualizowanych wersji przeglądarek oraz ich rozszerzeń i wtyczek.


3.Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie HURT ESTD.pl są wyrażone w złotych polskich PLN i zawierają podatek VAT. Cena towaru nie zawiera kosztów przesyłki.

3. Na każdy towar zakupiony w sklepie zostaje wystawiona faktura VAT.

4. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem firmy do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

5. Zawartość sklepu internetowego HURT ESTD.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

6. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna danego towaru.

8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Sklep internetowy HURT ESTD.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach HURT ESTD.pl zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie zamawiającego o zaistniałej sytuacji.W przypadku braku porozumienia obu stron zamówienie na określony towar nie będzie realizowane.

10. Ze względu na ogromną ilość sprzedawanych przedmiotów niemożliwe jest utrzymywanie aktualnych stanów magazynowych, dlatego HURT ESTD.pl zastrzega sobie możliwość anulowania części lub całości zamówienia, o czym klient zostanie powiadomiony telefonicznie lum mailowo.

11. Sklep dołoży starań, aby dostawa zamówionego towaru nastąpiła w terminie do 7 dni od daty zakupu, (jeżeli nie został ustalony inny termin), nie później niż w terminie określonym w ust. 4 zd.1.SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


1. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji, udostępnionego przez HURT ESTD.pl na stronach sklepu internetowego.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających  realizacje złożonego zamówienia, HURT ESTD.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

6. Dostawa towarów realizowana jest przez przedsiębiorstwo Poczta Polska,DPD
na adres wskazany w formularzu zamówienia.

7. W celu zarejestrowania nowego konta wymagane jest podanie danych firmy, teleadresowych, kontaktowych, adresu e-mail oraz hasła.

7. Wszelkie towary stanowiące przedmiot umowy pozostają własnością Sklepu do czasu wykonania obowiązków płatniczych Kontrahenta wynikających z danej transakcji.Reklamacje


1. Odpowiedzialność HURT ESTD za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona m.in. do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.

2. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty wymienionych procedur pokrywa Klient.

3. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłosić reklamację poprzez wysłanie email'a na adres: sklep@estd.pl podając przy tym imię i nazwisko Klienta lub osoby zgłaszającej, adres mail, telefon, jej adres do korespondencji, nazwę towaru oraz o ile jest to możliwe numer dokumentu zakupu, datę zakupu, oraz możliwie szczegółowy opis problemu i żądania. 

4. Po złożeniu reklamacji kontrahent może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentacji, niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji m. in. dokumentacji zdjęciowej lub o przesłanie reklamowanego towaru do Sklepu. W razie konieczności przesłania towaru do Sklepu powinien on zostać należycie opakowany w sposób gwarantujący odpowiednią ochronę podczas transportu do Sklepu.

5. Sklep zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego niezwłocznie jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Kontrahent zostanie poinformowany na piśmie, mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Kontrahentowi równowartość ceny towaru.

6. Odpowiedzialność Sklepu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zostaje wyłączona za wyjątkiem szkód, które Sklep wyrządził umyślnie.

7. Strony umowy na podstawie art. 558 k.c. wyłączają odpowiedzialność wynikającą z tytułu rękojmi za wady.

8. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta Kontrahent może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu.

9. Warunki gwarancji, czyli prawa i obowiązki Kontrahenta określa producent w karcie gwarancyjnej, o ile gwarancja została udzielona.


ZAPŁATA ZA DOSTARCZONY TOWAR

1. Zapłatę  za dostarczoną przesyłkę Zamawiający dokonuje:
*gotówką u doręczyciela lub w przypadku nieobecności, we wskazanym w zawiadomieniu urzędzie pocztowym lub kurierskim,
*przelewem bankowym na konto HURT ESTD.pl,

SEKTOR-S s.c.

Sokołowska 1 

36-100 Kolbuszowa

NIP PL8141683531

IBAN PLN : 69 1160 2202 0000 0002 1165 6278OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Rejestrując się w sklepie internetowym HURT ESTD.pl i składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
2. Jeśli Klient rejestrując się w sklepie internetowym HURT ESTD.pl  zgodzi się na otrzymywanie "elektronicznego biuletynu informacyjnego serwisu HURT ESTD.pl", jego dane będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.
3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu HURT ESTD.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.


OPINIE UŻYTKOWNIKÓW O PRODUKTACH

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników sklepu. HURT ESTD.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość ich przeredagowania bądź usunięcia bez podania przyczyny.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa.
2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
3. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć zawieranych przez sklep HURT ESTD.pl  z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt pocztą   elektroniczną: sklep@estd.pl

5.O każdej zmianie regulaminu HURT ESTD.pl będzie informował klientów przed wprowadzeniem zmian.
6. Sklep HURT ESTD.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego.

DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW